Adatvédelmi szabályzat

 1. Általános rendelkezések:

Személyes adatainak adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja alapján : Seedstore s.r.o., székhely: 080 01 Prešov (Eperjes), Levočská u. 4., statisztikai számjel: 46 690 239 

    

      Az adatkezelő elérhetőségei:

E-mail: info@biogrowshop.sk

      Telefonszám: +421 918 811 757

Mit nevezünk személyes adatnak?

A személyes adat olyan azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely általánosan alkalmazható azonosító, más azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több jellemző vagy tulajdonság alapján azonosítható.

Mit nevezünk adatkezelésnek?

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés.

Az  adatkezelő  nem köteles  adatvédelmi tisztviselőt kinevezni/megjelölni.

 

 1. A személyes adatok forrása és kategóriái:

Az adatkezelő az ön által átadott (közvetlenül öntől gyűjtött) személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat kezeli, amelyekhez a megrendelés teljesítése során jutott hozzá.

Az ön azonosító és elérhetőségi adatait  és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az ön és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján
 • Az adatkezelő közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján
 • Az ön hozzájárulása a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Az adatkezelés célja:

 • A megrendelés teljesítése és az ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása. A rendelés leadása során a sikeres teljesítéshez szükséges személyes adatok megadására kérjük fel önt (név, cím, elérhetőség), a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján (ehhez kapcsolódik a vásárlás összegének ezt követő megfizetése, a termékek kiszállítása vagy a szolgáltatások teljesítése, panaszok kezelése stb. is); a vevő személyes adatainak kezelése a vevő hozzájárulása nélkül történik, mivel a szerződés teljesítése céljából az adatkezelés jogalapja a vevő és az adatkezelő mint távollevők között megkötött konkrét szerződés. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a személyes adatok megadása nélkül nem köthető meg a szerződés és az adatkezelő nem tudja teljesíteni az abban foglalt feltételeket.
 • Marketingajánlatok küldése és egyéb marketingtevékenység.

Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatizált egyéni döntéshozatalra a GDPR 22. cikke értelmében.

 1. Az adattárolás időtartama:

 

Az adatkezelő általi adattárolás időtartama:

 • Az ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve az abból eredő igények érvényesítése.

 

 • A marketing céljából adott adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

 

A levéltárakról és nyilvántartásokról, valamint egyes törvények módosításáról szóló Tt. 395/2002. sz. törvény alapján tárolt személyes adatokat az adattárolás időtartamát követően az adatkezelő törli.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

Kit nevezünk címzettnek?

A címzett az a személy, akivel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Nem minősül címzettnek az a közhatalmi szerv, amely külön jogszabály alapján kezeli a személyes adatokat.

 

 • Azok a személyek, akik szerződés alapján közreműködnek a termékszállításban, szolgáltatásteljesítésben vagy a befizetések megvalósításában.

 

 • Az adatkezelő nem továbbít, nem tesz közzé és nem tesz elérhetővé személyes adatokat harmadik országokban.

 

 

 1. Adatvédelmi feltételek

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő személyzeti, technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre az adattárak és papír alapú személyes adattárak védelme érdekében.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag az általa megbízott személyeknek van hozzáférésük a személyes adatokhoz.

 

 

 1. Az ön jogai:

A GDPR rendeletben meghatározott feltételekkel az alábbi jogok illetik meg önt:

 • Hozzáféréshez való jog a GDPR 15. cikke alapján
 • A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján
 • A tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján
 • Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 21. cikke alapján
 • A hozzájárulás (elektronikus vagy levelezési címen történő) visszavonásához való jog
 • Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz, ha úgy véli, hogy sérültek az adatvédelemmel kapcsolatos jogai.

Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, ha úgy véli, hogy sérültek az adatvédelemmel kapcsolatos jogai.

 

 1. Hogyan élhet a jogaival?
 2. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tudni arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait. Ha folyamatban van ilyen adatkezelés, ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz. Kérésére visszajelzést küldünk önnek a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Kérelmét elektronikus úton, az info@biogrowshop.sk   e-mail címen vagy postai úton a következő levelezési címen nyújthatja be: 080 01 Prešov, Levočská u. 4, vagy telephelyünk címén: 040 01 Košice, Dunajská u. 10.

    

 

 1. A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontosak, hiánytalanok és időszerűek legyenek. Ha személyes adatai pontatlanok vagy nem időszerűek, kérheti tőlünk azok helyesbítését vagy kiegészítését, mégpedig elektronikus úton az info@biogrowshop.sk   e-mail címen vagy postai úton a következő levelezési címen: 080 01 Prešov, Levočská u. 4, vagy telephelyünk címén: 040 01 Košice, Dunajská u. 10.

 1. A törléshez való jog

Bizonyos körülmények között önnek joga van arra, hogy töröljük a személyes adatait. Bármikor kérheti tőlünk a személyes adatai törlését. Személyes adatait töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adataira már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat átadta nekünk,
 • ön visszavonja hozzájárulását,
 • ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenesen kezeljük a személyes adatait,
 • a törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell a személyes adatokat,
 • ha ön kiskorú, vagy olyan kiskorú szülője, aki az interneten járult hozzá a személyes adatok kezeléséhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését. Ha eleget teszünk kérésének, személyes adatait kizárólag tárolni fogjuk, azokat a továbbiakban nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozására akkor kerül sor, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha ön arról értesít bennünket, hogy személyes adatai pontatlanok, mindaddig, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, de ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri tőlünk,
 • már nincs szükségünk a személyes adataira, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az ön indokaival szemben.

 

 

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog.

Ön jogosult arra, hogy elektronikus úton (pl. XML vagy CSV fájl formájában) megkapja tőlünk a személyes adatait, hogy egy másik társaságnak továbbíthassa őket. Ön jogosult továbbá arra, hogy közvetlenül mi továbbítsuk a személyes adatait az ön által választott társaság felé. Kérésének akkor teszünk eleget, ha közvetlenül ön adta át nekünk a személyes adatait, és hozzájárult azok kezeléséhez.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ehhez akkor van joga, ha személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • jogos érdekünk alapján,
 • vásárlói profil létrehozása céljából,
 • ön személyes okból tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Kérelmét az alábbiak útján nyújthatja be:

e-mailben az info@biogrowshop.sk   e-mail címen vagy postai úton a következő levelezési címen: 080 01 Prešov, Levočská u. 4, vagy telephelyünk címén: 040 01 Košice, Dunajská u. 10.

Ha ön úgy véli, hogy sérültek az adatvédelemmel kapcsolatos jogai, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala, az alábbi címen:

Hraničná u. 12

820 07 Bratislava 27

Szlovák Köztársaság

 

Azonosító adatok:

Statisztikai számjel: 36064220

Adószám: 2021685985

 

Titkárság:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk

Iktató: hétfő–csütörtök: 08:00–15:00

péntek: 08:00–14:00

 

 

Cookie szabályzat

Mik azok a cookie-k?

Amint az szinte minden szakszerűen üzemeltetett webhely esetében bevett gyakorlat, webhelyünkön is cookie-kat használunk, amelyek az ön számítógépén a szolgáltatásaink javítása érdekében mentett apró fájlok. A továbbiakban részletezzük, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel őket, és miért kell időnként elmentenünk ezeket a fájlokat. Arról is tájékoztatást adunk, hogyan akadályozhatja meg a cookie-k mentését, ami azonban ronthatja vagy „elronthatja” a webhelyfunkciók egyes elemeit. A cookie fájlokkal kapcsolatos további általános információkat a Wikipedián, a HTTP-sütikről szóló cikkben talál.

 

Hogyan használjuk a cookie-kat? 

A cookie-kat az alábbiakban felsorolt okokból használjuk. Az esetek többségében sajnos nem léteznek szabványos lehetőségek a cookie-k letiltására anélkül, hogy teljesen letiltanák az adott webhelyen biztosított funkciókat és jellemzőket. Javasoljuk, hogy engedélyezze az összes cookie-t, ha nem biztos abban, hogy szüksége van-e rájuk vagy sem, arra az esetre, ha az ön által igénybe vett szolgáltatás nyújtásához használjuk őket.

Cookie-k letiltása 

Ön úgy tudja megakadályozni a cookie-k beállítását, hogy módosítja a böngészője beállításait (további részletekért lásd a böngésző Súgó menüpontját). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása hatással lesz a jelen és sok más meglátogatott webhely működésére. A cookie-k letiltása általában a jelen webhely bizonyos funkcióinak és jellemzőinek letiltását is eredményezi. Emiatt javasoljuk, hogy ne tiltsa le a cookie-kat.

Az általunk beállított cookie-k 

Amikor valamely űrlap segítségével adatokat ad meg – például az elérhetőségek oldalon vagy a megjegyzések űrlapjaiban, a cookie-k arra szolgálhatnak, hogy megjegyezzék a felhasználó adatait a későbbi levelezéshez.

Harmadik féltől származó cookie-k 

Bizonyos különleges esetekben olyan cookie-kat is használunk, amelyek megbízható harmadik felektől származnak. Az alábbiakban leírjuk a webhelyünkön használt cookie-kat. Webhelyünk a Google Analytics szolgáltatást használja, amely az egyik legszélesebb körben használt webalapú megoldás annak az azonosítására, hogy ön hogyan használja a webhelyet, és hogyan javíthatjuk az ön felhasználói élményét. Ezek a cookie-k nyomon követhetik például azt, mennyi időt tölt a webhelyen, és mely oldalakat böngészi, hogy továbbra is érdekes tartalmat nyújthassunk önnek. A Google Analytics cookie-kkal kapcsolatos további részleteket a Google Analytics hivatalos weboldalán talál. Harmadik féltől származó elemzést használunk a webhely használatának nyomon követéséhez és méréséhez, hogy továbbra is érdekes tartalmat nyújthassunk önnek. Ezek a cookie-k nyomon követhetik például azt, mennyi időt tölt a webhelyen, és mely oldalakat böngészi, ami segít nekünk megtalálni a módját annak, hogyan tudjuk tovább javítani webhelyünket. Bizonyos esetekben személyre szabott tartalmat nyújthatunk önnek az ön által közvetlenül vagy közvetve – valamely közösségi fiókkal való összekapcsolás útján – elmondottak alapján. Az ilyen típusú cookie-knak köszönhetően az önt érdeklő tartalmat tudunk nyújtani önnek. Ezenkívül olyan közösségi média gombokat és/vagy bővítményeket is használunk, amelyek lehetővé teszik, hogy ön többféle módon összekapcsolhassa közösségi fiókjait a webhelyünkkel. Ahhoz, hogy ezek a gombok és bővítmények működjenek, a közösségi portálok – többek között a Facebook és a Youtube cookie-kat állítanak be a weboldalunkon keresztül, amelyek a fiókja bővítéséhez használhatók fel az említett portálok webhelyén, továbbá olyan adatok továbbítására, amelyeket az adatvédelmi szabályzatukban meghatározott különböző célokból tárolnak.

További részletek 

Bízunk abban, hogy sikerült kellő felvilágosítást nyújtanunk, és amint már említettük, ha valamivel kapcsolatban nem biztos abban, hogy szüksége van-e rá vagy sem, általában biztonságosabb, ha engedélyezi a cookie-kat arra az esetre, ha webhelyünk valamely funkciójához kapcsolódnának. Ha további részletek érdeklik, vegye fel velünk a kapcsolatot az általunk előnyben részesített kapcsolatfelvétel útján.

 

 

HOL LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK?

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy kérése van a személyes adatainak használatával kapcsolatban, vagy ha kérdése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal és a cookie-kkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az   info@biogrowshop.sk   e-mail címen vagy a  „Lépjen velünk kapcsolatba” menüpont alatti elérhetőségek bármelyikén. Szívesen fogadjuk bármilyen kérdését vagy javaslatát a jelen nyilatkozattal kapcsolatban.

 

 1. Záró rendelkezések

 

Az online megrendelő elküldésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

 

Hozzájárulását (szabad akaratát)  a

„hozzájárulok” jelölőnégyzet bejelölésével fejezi ki az online űrlap segítségével. A hozzájárulás bejelölésével kijelenti, hogy teljes egészében elfogadja  az  adatvédelmi szabályzatot.

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat módosítására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát a weboldalán teszi közzé, amiről az adatkezelőnek megadott e-mail címén fogja önt tájékoztatni.

Jelen szabályzat 2018.05.25. napján lép hatályba.

A szabályzat legutóbbi frissítése 2021.05.01. napján történt.