A www.biogrowshop.sk webáruház adatkezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

Seedstore s.r.o.

080 01 Prešov (Eperjes), Levočská u. 4., Szlovák Köztársaság

Statisztikai számjel: 46 690 239

Közösségi adószám: SK2023604484

Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról szóló Tt. 18/2018. sz. törvény értelmében az alábbi adatkezelést végzi:

Megrendelések feldolgozása, adóügyi bizonylatok kiállítása és reklamációk kezelése a www.biogrowshop.sk webáruházban, a kezelt adatok köre: (Labík Dávid, 080 01 Eperjes, Levočská u. 4., Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 46 690 239 , info@biogrowshop.sk, +421 918 811 757)

Az eladó ezúton tájékoztatja a vásárlót, hogy az adatkezelést a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 1. bek. b) pontja teszi lehetővé.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkének 1. bek. b) pontja értelmében az eladó mint adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése során a vásárló mint érintett személyes adatait a hozzájárulása nélkül kezeli, mivel az eladó a vásárlóval a szerződést megelőzően létrejött jogviszonyok keretében kezeli a vásárló személyes adatait, a vásárló személyes adatainak kezelése pedig az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik fél.

Marketing, az alábbiak formájában:
 1. hírlevelek küldése e-mailben, a vásárló levelezőlistára való feliratkozása alapján a www.biogrowshop.sk webáruházban, a kezelt adatok köre: (titulus, név, e-mail cím).
 2. a Seedstore s.r.o. webáruház vagy szórólapok, a kezelt adatok köre: (titulus, név, postacím, e-mail cím, telefonszám, aláírás).
 3. a webáruházban feliratkozhat a hírlevélre úgy, hogy közvetlenül megadja az e-mail címét a „Feliratkozás hírlevélre…” mezőben a www.biogrowshop.sk weboldalon, vagy vásárlóként a megrendelés feladása előtt a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárul a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja értelmében ahhoz, hogy az eladó kezelje és tárolja személyes adatait, elsősorban a fentiekben részletezett adatokat, és/vagy amelyekre az eladónak azért van szüksége, hogy tájékoztatást küldjön az új termékekről, kedvezményekről és akciókról, és azokat az információs rendszereiben kezelje, amelyek az új termékekről, kedvezményekről és akciókról szóló tájékoztatók küldéséhez kapcsolódnak. A vásárló határozott időre adja az eladónak a hozzájárulását, mégpedig a vásárló személyes adatain végzett adatkezelés céljának megvalósulásáig. Az eladó az adatkezelés céljának megvalósulását követően haladéktalanul gondoskodik a vásárló személyes adatainak megsemmisítéséről. A vásárló bármikor írásban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hírlevélküldés esetén a hozzájárulás visszavonása elektronikus úton is történhet, a levelezőlistáról való leiratkozás formájában. Az automatikus leiratkozásra mutató link minden esetben a megadott e-mail címre küldött hírlevél végén található. A hozzájárulás a visszavonás eladó általi kézhezvételétől számított 1 hónapon belül megszűnik.
Az adatkezelő kijelenti, hogy:
 1. Az érintettek személyes adatait, amelyek az adatkezelés tárgyát képezik, kizárólag a fenti célokra, az üzleti tevékenysége keretében használja fel.
 2. A hírlevélküldés elutasítása nem vonja maga után a szerződéses jogviszony visszautasításának kockázatát.
Közös rendelkezések

A regisztrációs űrlapban vagy közvetlen megrendelésben átadott személyes adatoknak a valóságnak megfelelőnek kell lenniük, azok bármilyen változása esetén köteles haladéktalanul értesíteni az adatkezelőt.

Az érintett személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló törvény, jogait pedig a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza, amelynek értelmében írásban az alábbi jogokat gyakorolhatja az adatkezelővel szemben:

Hozzáféréshez való jog
 • Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a rendelkezésünkre álló, önre vonatkozó személyes adatok másolatához, továbbá hogy tájékoztatást kérjen arról, hogyan használjuk az ön személyes adatait. Személyes adatait az esetek többségében papír alapon bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha ön más formában kéri. Ha ön elektronikus eszközök segítségével kéri a tájékoztatást, elektronikus úton bocsátjuk rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható.
Helyesbítéshez való jog
 • Észszerű intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló adatok pontosságát, teljességét és időszerűségét. Ha ön úgy véli, hogy a rendelkezésünkre álló adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, hogy ezt haladéktalanul jelezze felénk, és kérje azok helyesbítését, frissítését vagy kiegészítését.
Törléshez való jog
 • Bizonyos körülmények között ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai törlését, például abban az esetben, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, vagy ha ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ezt a jogát azonban minden lényeges körülményt figyelembe véve kell értékelni. Például bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink miatt megtörténhet, hogy nem tudunk eleget tenni a kérésének.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Bizonyos körülmények között ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az adatkezelés korlátozását. Például akkor, ha úgy véli, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatok pontatlanok, vagy már nincs szükségünk a személyes adatai kezelésére.
Az adathordozhatósághoz való jog
 • Bizonyos körülmények között ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az ön által választott harmadik félnek továbbítsuk. Az adathordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket hozzájárulás vagy olyan szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre, amelyben ön az egyik fél.
A tiltakozáshoz való jog
 • Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogszerűen, jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen (például a hálózat és infrastruktúra védelme céljából végzett adatkezelés). Abban az esetben, ha nincs meggyőző jogszerű alapunk az adatkezelésre, és ön tiltakozik az adatkezelés ellen, nem kezeljük tovább a személyes adatait. 
Az automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
 • Ön jogosult arra, hogy megtagadja az automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást, amely jogi vagy más hasonlóan jelentős hatással van önre. A társaság általában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást foglalkoztatással kapcsolatban.  
A hozzájárulás visszavonásához való jog
 • Az esetek többségében nem az ön hozzájárulása alapján kezeljük a személyes adatait. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez. Ilyen esetben ön jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatai további kezeléséhez (pl. fénykép).
Panasztételhez való jog

Ha panaszt szeretne tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban beleértve a fentiekben részletezett jogok gyakorlását, ezt megteheti a +421 918 811 757-es telefonszámon, az  info@biogrowshop.sk e-mail címen vagy írásban, a következő címre küldött kérelem formájában: 080 01 Prešov, Levočská u. 4,

Szlovák Köztársaság vagy telephelyünk címén: 040 01 Košice, Dunajská u. 10, Szlovák Köztársaság.

Abban az esetben, ha válaszunkat nem tartja kielégítőnek, vagy úgy véli, hogy tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül kezeljük a személyes adatait, panaszt tehet a felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala /Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky/, https://dataprotection.gov.sk, 820 07 Bratislava 27, Hraničná 12, Szlovák Köztársaság, telefonszám: +421 /2/ 3231 3214; e-mail cím: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Harmadik felek:

Személyes adatait kizárólag az adatkezelővel együttműködő harmadik feleknek és adatfeldolgozóknak, például szállító- és futárcégeknek továbbítjuk. Aktuális listájuk a következő:

  Név  Az adatkezelés céljaAz átadott személyes adatok köre  Jogalap
  Slovak Parcel Service s.r.o.        Csomagok átvétele, feldolgozása és kézbesítése, az átvevő értesítéseNév, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszámA Rendelet 6. cikkének (1) bek. b) pontja alapján – Az adatkezelő és a futár-/kézbesítési szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyok teljesítése.
Google                Marketingcélok: webes magatartás elemzése, online hirdetések a Google Ads segítségével, statisztikák feldolgozása a Google Analytics eszközökbenCookie, IP-címA Rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja alapján. Jogos érdek – látogatottsági és értékesítési statisztikák feldolgozása, marketingcélok (a felhasználó ki tudja kapcsolni a marketing célú nyomon követést)
Facebook                Marketingcélok: Online hirdetés, hirdetéscélzásCookie (FB Pixel)A Rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja alapján. Jogos érdek – látogatottsági és értékesítési statisztikák feldolgozása, marketingcélok (a felhasználó ki tudja kapcsolni a marketing célú nyomon követést)
  INSTAGRAMMarketingcélok: Online hirdetés, hirdetéscélzásCookie (FB Pixel)A Rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja alapján. Jogos érdek – látogatottsági és értékesítési statisztikák feldolgozása, marketingcélok (a felhasználó ki tudja kapcsolni a marketing célú nyomon követést)
  Heureka Shopping  a.s.      Marketingcélok: a vásárlással és a webáruházzal való elégedettség felmérésee-mail cím, rendelési információkA Rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja szerinti Hozzájárulás
  Fio banka, a.s., külföldi bank fiókja Bankkártyás fizetésekE-mail cím, IP-címA Rendelet 6. cikkének (1) bek. b) pontja szerinti Szerződés teljesítése
  Československá obchodná banka, a.s.  Bankkártyás fizetésekE-mail cím, IP-címA Rendelet 6. cikkének (1) bek. b) pontja szerinti Szerződés teljesítése
Külső könyvelő Számviteli és személyzeti ügyvitelt biztosító külső könyvelőirodaA számlákon szereplő adatok: név, e-mail cím, telefonszámA Rendelet 6. cikkének (1) bek. b) pontja alapján – Az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszonyok teljesítése – megbízási szerződés.